تبلیغات
آوای مهاجران - «معنای تقوای جمعی»

«معنای تقوای جمعی»

نویسنده :مهاجر
تاریخ:چهارشنبه 1 خرداد 1392-11:21 ق.ظ

گزیده بیانات | «معنای تقوای جمعی»

رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تعریف "تقوای جمعی" به "مراقبت جمعها از خود" نقش و اثرگذاری زیادی برای این موضوع در فلاح یا سقوط ملتها قائل هستند. ایشان با ذكر نمونه‌ها و مصادیقی از موارد رعایت نكردن تقوای جمعی توسط ملتها و جریانات سیاسی، این مسئله را از جمله‌ی اصلی‌ترین علل سقوط جوامع انسانی معرفی می نمایند.
آنچه در ادامه می‌آید گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب اسلامی راجع به این موضوع است:

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif تقوای جمعی یعنی جمعها مراقب خودشان باشند
ما یك تقواى فردى داریم، كه هر كسى خود را تحت مراقبت دائم داشته باشد...
اگر كسى بخواهد به فلاح برسد، به فوز برسد، به نجات ابدى برسد، بایستى تقوا داشته باشد. هر مقدار این حالت بیشتر بود، فوز و فلاح بیشتر است.
 یك تقواى جمعى هم داریم. تقواى جمعى این است كه جمعها مراقب خودشان باشند. جمع به حیث جمع، مراقب خودشان باشند. بى‌مراقبتى جمعها نسبت به مجموعه‌ى خودشان، موجب میشود كه حتّى آدمهائى هم كه در بین آن جمعها تقواى فردى دارند، با حركت عمومىِ آن جمعها بغلتند و به جائى بروند كه نمیخواهند. در طول این سى سال، ما از این ناحیه ضربه خورده‌ایم. [1]

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif یك ملت باید حواسش را جمع كند
دشمن كه نخوابیده؛ او بیدار است: «و انّ اخا الحرب الأرق و من نام لم‌ینم عنه». شما اگر حواست پرت شد، شما اگر از موقعیت خودت غافل شدى، دلیل این نمیشود كه دشمنى هم كه در مقابل توست، حواسش پرت شده باشد؛ او ممكن است حواسش جمع باشد، بزند. پس باید حواسها جمع باشد. اینكه ما این همه عرض میكنیم، توصیه میكنیم، تأكید میكنیم، هم به مسئولین، هم به مردم، كه خودتان را به مسائل فرعى سرگرم نكنید، براى خاطر این است. اینكه به مطبوعات، به رسانه‌ها، به روزنامه‌ها، به پایگاه‌هاى اینترنتى كه امروز رواج پیدا كرده است، هى سفارش میكنیم كه از وارد كردن حرفها و مطالب نادرست - كه ذهن مردم را مشغول میكند - به فضاى ذهنى مردم پرهیز كنید، به خاطر این است.
باید حواسها جمع باشد. اینكه ما این همه عرض میكنیم، توصیه میكنیم، تأكید میكنیم، هم به مسئولین، هم به مردم، كه خودتان را به مسائل فرعى سرگرم نكنید، براى خاطر این است. اینكه به مطبوعات، به رسانه‌ها، به روزنامه‌ها، به پایگاه‌هاى اینترنتى كه امروز رواج پیدا كرده است، هى سفارش میكنیم كه از وارد كردن حرفها و مطالب نادرست - كه ذهن مردم را مشغول میكند - به فضاى ذهنى مردم پرهیز كنید، به خاطر این است.
 یك ملت باید درست حواسش را جمع كند، بداند پا كجا میگذارد - تقواى جمعى یعنى همین - بداند چه كار میخواهد بكند، مراقب باشد كه از كجا ضربه متوجه او میشود. [2]
.........

گزیده بیانات | «معنای تقوای جمعی»

رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تعریف "تقوای جمعی" به "مراقبت جمعها از خود" نقش و اثرگذاری زیادی برای این موضوع در فلاح یا سقوط ملتها قائل هستند. ایشان با ذكر نمونه‌ها و مصادیقی از موارد رعایت نكردن تقوای جمعی توسط ملتها و جریانات سیاسی، این مسئله را از جمله‌ی اصلی‌ترین علل سقوط جوامع انسانی معرفی می نمایند.
آنچه در ادامه می‌آید گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب اسلامی راجع به این موضوع است:

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif تقوای جمعی یعنی جمعها مراقب خودشان باشند
ما یك تقواى فردى داریم، كه هر كسى خود را تحت مراقبت دائم داشته باشد...
اگر كسى بخواهد به فلاح برسد، به فوز برسد، به نجات ابدى برسد، بایستى تقوا داشته باشد. هر مقدار این حالت بیشتر بود، فوز و فلاح بیشتر است.
 یك تقواى جمعى هم داریم. تقواى جمعى این است كه جمعها مراقب خودشان باشند. جمع به حیث جمع، مراقب خودشان باشند. بى‌مراقبتى جمعها نسبت به مجموعه‌ى خودشان، موجب میشود كه حتّى آدمهائى هم كه در بین آن جمعها تقواى فردى دارند، با حركت عمومىِ آن جمعها بغلتند و به جائى بروند كه نمیخواهند. در طول این سى سال، ما از این ناحیه ضربه خورده‌ایم. [1]

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif یك ملت باید حواسش را جمع كند
دشمن كه نخوابیده؛ او بیدار است: «و انّ اخا الحرب الأرق و من نام لم‌ینم عنه». شما اگر حواست پرت شد، شما اگر از موقعیت خودت غافل شدى، دلیل این نمیشود كه دشمنى هم كه در مقابل توست، حواسش پرت شده باشد؛ او ممكن است حواسش جمع باشد، بزند. پس باید حواسها جمع باشد. اینكه ما این همه عرض میكنیم، توصیه میكنیم، تأكید میكنیم، هم به مسئولین، هم به مردم، كه خودتان را به مسائل فرعى سرگرم نكنید، براى خاطر این است. اینكه به مطبوعات، به رسانه‌ها، به روزنامه‌ها، به پایگاه‌هاى اینترنتى كه امروز رواج پیدا كرده است، هى سفارش میكنیم كه از وارد كردن حرفها و مطالب نادرست - كه ذهن مردم را مشغول میكند - به فضاى ذهنى مردم پرهیز كنید، به خاطر این است.
باید حواسها جمع باشد. اینكه ما این همه عرض میكنیم، توصیه میكنیم، تأكید میكنیم، هم به مسئولین، هم به مردم، كه خودتان را به مسائل فرعى سرگرم نكنید، براى خاطر این است. اینكه به مطبوعات، به رسانه‌ها، به روزنامه‌ها، به پایگاه‌هاى اینترنتى كه امروز رواج پیدا كرده است، هى سفارش میكنیم كه از وارد كردن حرفها و مطالب نادرست - كه ذهن مردم را مشغول میكند - به فضاى ذهنى مردم پرهیز كنید، به خاطر این است.
 یك ملت باید درست حواسش را جمع كند، بداند پا كجا میگذارد - تقواى جمعى یعنى همین - بداند چه كار میخواهد بكند، مراقب باشد كه از كجا ضربه متوجه او میشود. [2]

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif تقوا در مسائل اجتماعی مشكلتر است
تقوا در مسائل شخصى یك حرف است؛ تقوا در مسائل اجتماعى و مسائل سیاسى و عمومى خیلى مشكلتر است، خیلى مهمتر است، خیلى اثرگذارتر است. ما نسبت به دوستانمان، نسبت به دشمنانمان چه میگوئیم؟ اینجا تقوا اثر میگذارد. ممكن است ما با یكى مخالف باشیم، دشمن باشیم؛ درباره‌ى او چگونه قضاوت میكنید؟ اگر قضاوت شما درباره‌ى آن كسى كه با او مخالفید و با او دشمنید، غیر از آن چیزى باشد كه در واقع وجود دارد، این تعدى از جاده‌ى تقواست. آیه‌ى شریفه‌اى كه اول عرض كردم، تكرار میكنم: «یا ایّها الّذین امنوا اتّقوا اللَّه و قولوا قولا سدیدا». قول سدید، یعنى استوار و درست؛ اینجورى حرف بزنیم. من میخواهم عرض بكنم به جوانان عزیزمان، جوانهاى انقلابى و مؤمن و عاشق امام، كه حرف میزنند، مینویسند، اقدام میكنند؛ كاملاً رعایت كنید. اینجور نباشد كه مخالفت با یك كسى، ما را وادار كند كه نسبت به آن كس از جاده‌ى حق تعدى كنیم، تجاوز كنیم، ظلم كنیم؛ نه، ظلم نباید كرد. به هیچ كس نباید ظلم كرد. [3]
جامعه به حركت درمى‌آمد...
تقواى عمومى - تقواى ملت - غیر از تقواى خصوصى یكایك افراد است. تقواى عمومى، یعنى همین كه وقتى امام اشاره مى‌كردند، ناگهان همه‌ى جامعه به حركت درمى‌آمد. این ملت را باتقوا مى‌گوییم. معنایش این نیست كه حالا اگر یكایك افراد را در میزان پرهیزگارى و تقوا بگذاریم، آنها را یك پرهیزگار كامل ببینیم. نه، اكثراً سرخالى و كسرى دارند. مجموعه، یك مجموعه‌ى مؤمن و متقى است. [4]

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif آنها غلتیدند...
در دهه‌هاى قبل، یك جریانى در كشور وجود داشت به نام جریان چپ. آنها شعارهاى خوبى هم میدادند، اما خودشان را مراقبت نكردند و تقواى جمعى به خرج ندادند. در میانشان آدمهائى بودند كه تقواى فردى هم داشتند، اما نداشتن تقواى جمعى، كار آنها را به جائى رساند كه فتنه‌گرِ ضد امام حسین و ضد اسلام و ضد امام و ضد انقلاب توانست به آنها تكیه كند! آنها نیامدند شعار ضد امام و ضد انقلاب بدهند، اما شعار دهنده‌ى ضد امام و ضد انقلاب توانست به آنها تكیه كند؛ این خیلى خطر بزرگى است. آنها غلتیدند. بنابراین تقواى جمعى لازم است. [5]

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif بى‌تقواهاى عالم باید سقوط را انتظار بكشند...
در مقیاس امّت‌ها و ملت‌ها كه حساب كنیم، وقتى ملتى به ثروت و قدرتى مى‌رسد، به پیروزى‌اى دست مى‌یابد و به رشد علمى‌اى نائل مى‌گردد، آن‌جا جاى امتحان آن ملت است. اگر ملت‌ها بتوانند در اوج قدرت، خودشان را سالم نگه دارند، از امتحانْ سرافراز بیرون آمده‌اند. اما اگر جمعیت‌ها و ملت‌ها آن‌وقت كه زحمت از سرشان كم شد، خدا را فراموش كردند، ناموفّق و سرافكنده از امتحان بیرون آمده‌اند. لذا قرآن در سوره كوتاه «نصر» خطاب به پیغمبر صلوات‌اللَّه‌علیه مى‌فرماید: «بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم. إذا جاء نصراللَّه و الفتح و رأیت النّاس یدخلون فى دین اللَّه افواجاً» این اوج قدرت یك نبى است كه خدا به او فتح و نصرت بدهد و مردم گروه گروه در دین او وارد شوند. این‌جا، جایى است كه انسان باید مواظب خود باشد. لذا مى‌افزاید: «فسبّح بحمد ربك و استغفره إنّه كان توّاباً» در همان لحظه پیروزى به یاد خدا باش. خدا را تسبیح كن و حمد بگو كه رویكرد این‌همه توفیقْ نه كار تو، كه كار خداست. به خودت نگاه نكن؛ به قدرت الهى نگاه كن.
یك ملت، یك رهبرى حكیمانه و الهى مثل نبىّ‌اكرم صلّى‌اللَّه‌علیه‌وآله‌وسلّم در چنین جاهایى مواظب است كه امّت، راه خود را گم نكند. تقوا این‌جاست كه به داد یك ملت مى‌رسد. اگر ملتى با تقوا بود، راه پیشرفت، راه ایمان و راه بندگى خدا را ادامه خواهد داد. اگر ملت‌ها تقوا نداشته باشند، همان بلایى بر سرشان خواهد آمد كه ملت‌هاى مقتدر دنیا در جاى‌جاى تاریخ به آن دچار شده‌اند. آن‌ها دچار غرور، دچار استكبار، دچار ظلم، دچار بدرفتارى و دچار انحراف شدند؛ مردم را منحرف كردند؛ دنیا را خراب و فاسد كردند و آخر هم خودشان سرنگون شدند. یك نمونه‌اش را در همین سال‌هاى نزدیك، درباره یكى از دو امپراتورى عظیم موجود در دنیا (اتحاد جماهیر شوروی) مشاهده كردید. این، نتیجه بى‌تقوایى است. همه بى‌تقواهاى عالم -چه افراد و چه ملت‌ها- سقوطى را باید انتظار بكشند؛ و این سرنوشتى اجتناب‌ناپذیر است. به دنبال بى‌تقوایى، حتماً سقوط است. البته قبل از سقوط كامل، انحراف و فساد و خراب شدن است. [6]
 نوع مطلب : امام خامنه ای  بصیرتی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Where are the femur tibia and fibula?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 04:16 ق.ظ
I constantly spent my half an hour to read this weblog's posts all the time
along with a cup of coffee.
eunaaspacio.hatenablog.com
دوشنبه 23 مرداد 1396 03:49 ب.ظ
Hi there very nice blog!! Man .. Excellent
.. Superb .. I'll bookmark your blog and take the feeds additionally?

I am satisfied to search out so many useful information here
in the submit, we need develop more techniques on this regard, thanks for
sharing. . . . . .
مینو
چهارشنبه 1 خرداد 1392 12:47 ب.ظ
عالی بود
برای آشنایی بیشتر آماده تبادل لینک هستم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید